۱۳۸۹/۳/۲۱

آرژانتین، آرژانتین

فوتبال علیه دشمن
ژنرال‌ها دیدگاهی ساده و فاشیستی نسبت به جامعه داشتند. یک کشور باید قدرتمند و متحد باشد. اگر همه‌ی مردم یک فریاد را بزنند یا شعار "فقط یک پرچم وجود دارد و آن هم پرچم آرژانتین است" مصداق داشته باشد، کشوری قدرتمند و متحد به حساب می‌آید. راه رسیدن به این شرایط هم به دست آوردن پیروزی است. پیروزی هم موفقیت‌های کسالت‌باری مثل تامین کار، مسکن و ثبات ارزی نیست. نه! پیروزی موفقیت‌های نظامی است یا رخدادهای بزرگ میهنی. پیروزی همان چیزی است که باعث می‌شود مردم به خیابان‌ها بریزند و فریاد "آرژانتین، آرژانتین!" سردهند. پررنگ کردن این پیروزی‌ها، سیاست ژنرال‌ها بود.

فوتبال علیه دشمن، سایمون کوپر، ترجمه‌ی عادل فردوسی‌پور، نشر چشمه، چاپ اول، 1389