۱۳۸۴/۳/۲۳

سبک سفر کن


الان که دارم هزار و یک شب را می خوانم، می بینم شکل روایت آن، بیش از آنچه از اینجا و آنجا شنیده بودم، عجیب و غریب است. امیدوارم بتوانم برداشت هایم از این کتاب را در نوشته های بعدی قلمی کنم. عبداللطیف تسوجی تبریزی نامی این کتاب را از عربی به فارسی برگردانده است و جابجا از قول قهرمانان داستان ها اشعاری ذکر کرده که برخی از آنها گزینشی از اشعار قوی یا ضعیف قدما بوده و برخی را شاعری به نام میرزا سروش منحصرا برای این ترجمه سروده است. دو بیت زیر برایم جالب بود؛ گفتم برای شما هم بنویسم:

به هر دیار که در چشم خلق خوار شدی
سبک سفر کن از انجا برو به جای دگر
درخت اگر متحرک شدی ز جای به جای
نه جور اره کشیدی و نه جفای تبر


هیچ نظری موجود نیست: