۱۳۸۶/۵/۱

سارتر و اگزیستانسیالیسم

ژان پل سارتر از مهمترین تئوریسین های اگزیستانسیالیسم:
اگزیستانسیالیسم کلمه ی بی معنایی است. همان طور که می دانید من این عنوان را انتخاب نکرده ام: دیگران به من چسباندند و من هم پذیرفتم. امروز هم مورد قبول من نیست. از طرفی هیچ کس مرا "اگزیستانسیالیست" نمی نامد مگر در کتاب های فلسفی، که در آنجا هم بی معنی است.

اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ژان پل سارتر، ترجمه ی مصطفی رحیمی، انتشارات نیلوفر، چاپ 14، 1384

هیچ نظری موجود نیست: