۱۳۸۶/۵/۲

شغل من نگاه نکردن به خونريزيست

این شعرها را حتما حتما در ویژه نامه ی شعر شرق بخوانید:


دو رديف برگ اقاقي از سیمین بهبهانی

چشم به راه تابستان و کسب و کار من از بیژن نجدی

هیچ نظری موجود نیست: