۱۳۸۶/۶/۵

حکومت توتالیتر چگونه حکومتی ست؟

Totalitarianism in the Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001-05.

توتالیتریسم
عبارت است از نوعی از حکومت استبدادی مدرن که در آن دولت در همه ی سطوح و اجزای جامعه -شامل زندگی روزانه ی شهروندانش- دخالت می کند. یک حکومت توتالیتر نه تنها به دنبال کنترل تمام امور اقتصادی و سیاسی بلکه گرایش ها، ارزش ها و عقاید مردم نیز می باشد تا از این طریق تمایز و تفاوت مابین دولت و جامعه را از بین ببرد. وظیفه ی شهروند در مقابل دولت مساله ی اصلی اجتماع می باشد و هدف دولت جایگزین کردن یک جامعه ی کامل به جای جامعه ی موجود است.
البته سیستم های توتالیتر مختلف اهداف ایدئولوژیک متفاوتی دارند. به عنوان مثال اتحاد جماهیر شوروی تحت حاکمیت استالین، آلمان نازی و جمهوری خلق چین تحت حکومت مائو را در نظر بگیرید؛ حکومت هایی که بیش از همه به عنوان نمونه های حکومت توتالیتر از آنها نام برده شده است. رژیم های کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی و چین به دنبال کمال جهانی نوع بشر از طریق پیاده سازی یک جامعه ی بی طبقه بودند درحالیکه سوسیال ناسیونالیسم آلمانی می کوشید برتری نژاد به اصطلاح آریایی را متحق کند.

Totalitarianism, a modern autocratic government in which the state involves itself in all facets of society, including the daily life of its citizens. A totalitarian government seeks to control not only all economic and political matters but the attitudes, values, and beliefs of its population, erasing the distinction between state and society. The citizen’s duty to the state becomes the primary concern of the community, and the goal of the state is the replacement of existing society with a perfect society.
Various totalitarian systems, however, have different ideological goals. For example, of the states most commonly described as totalitarian—the Soviet Union under Stalin, Nazi Germany, and the People’s Republic of China under Mao—the Communist regimes of the Soviet Union and China sought the universal fulfillment of humankind through the establishment of a classless society (see communism); German National Socialism, on the other hand, attempted to establish the superiority of the so-called Aryan race.

۵ نظر:

ناشناس گفت...

یه دفه برو تو کار رنه لیفنشتال و کار رو تموم کن.

بی خیال یه داستان می خواهیم.


شاد باشی

Naser گفت...

این هم یه حرف حسابی.
حالا چرا با چرغ خاموش؟
راستی من رنه لیفنشتال رو نمی شناسم. کیه؟

ناشناس گفت...

پيرو صحبتي که کرديم - والبته کوتاه -من فکر کنم حکومت توتاليتر از يک "گزاره ي مطلق" چيزي که در کمال حقيقت قرار دارد و جاي هيچ گونه شکي ندارد - شک در آن حتماً سنگين ترين و غير قابل بخشايش ترين جرم/گناهاست - بنا مي شود...
چيزي که بيشتر توجهم را جلب کرده:
آيا ايجاد و توليد اين گزاره ها جزو ذات بشر است يا ميتوان اميدوار بود با پيشرفت تمدن فکري اين گزاره ها کنار گذاشته شوند؟

Naser گفت...

بذار فکر کنم.

ناشناس گفت...

حکومتی که تنها یک حذب در آن زمام را به دست میگیرد و احزاب دیگر سر کوب می شوند وبه نوعی خفقان سیاسی ایجاد می گردد مثل فاشیست و نازیست