دوشنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۹۱

گشتن

یک روز ارس گردم، اطراف تو را گردم.